Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Auto Pokorný s.r.o., IČO 255 125 79, se sídlem Brno, Okružní 872/25a, PSČ 638 00, zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C29244,  („AP“) a společnost Auto Pokorný Motors s.r.o., IČO 268 981 52, se sídlem Brno, Maříkova 564/46, PSČ 621 00, zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C43917 (,,APM“) chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro AP a APM prioritou.

AP a APM je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže). 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné AP a APM během Vašeho používání internetových stránek, jejichž provozovatelem je AP a APM („Internetové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností AP a APM, (iii) zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, (iv) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů AP a APM,  (v) zpracování osobních údajů prováděné AP a APM na základě Vámi uděleného souhlasu.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

 • Realizace testovací jízdy
 • Realizace zapůjčení vozidla 
 • Poskytnutí informací na základě žádosti o informace týkající se nového vozidla 
 • Poskytnutí informací na základě žádosti o informace týkající se servisní prohlídky a žádosti o termín návštěvy servisu 
 • Poskytnutí informací na základě žádosti o zaslání brožury 
 • Registrace k odběru novinek (zasílání emailu obsahujícího newsletter) 
 • Vyřešení požadavku reklamace 
 • Poskytnutí informací na základě žádosti o informace o probíhajících marketingových kampaních, aktuálních cenových nabídkách a dalších relevantních informací 
 • Poskytnutí obchodní nabídky na výrobky a služby správce 
 • Zasílání marketingových informací přímo souvisejících se zakoupeným produktem/službou
 • Průzkum spokojenosti s našimi výrobky a službami Uzavření smlouvy na nové vozidlo 
 • Uzavření smlouvy na servisní služby 
 • Uzavření smlouvy na nákup náhradních dílů
 • Zasílání přímého marketingu, průzkumu trhu a spokojenosti zákazníků
 • Jednorázové soutěže

 Právní základy zpracování osobních údajů získaných pro výše uvedené účely jsou následující:

Smlouva

 • Souhlas pro přímý marketing a průzkum trhu a spokojenosti zákazníků
 • Oprávněný zájem

Zpracovávané osobní údaje

 • Identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa).
 • Lokalizační údaje – zejména: IP adresy, informace o použitém zařízení, návštěva webových stránek (cookies).

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím našich zaměstnanců a dále prostřednictvím pověřených zpracovatelů, zejména pak prostřednictvím poskytovatelů zejména pak prostřednictvím marketingových agentur, agentur průzkumu spokojenosti klientů, poskytovatelů IT řešení a softwarů, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů, a také prostřednictvím subjektů, které jsou vůči AP a APM propojenými osobami. V rozsahu a pro účely výše uvedené je správce oprávněn předávat tyto osobní údaje jiným subjektům patřícím do skupiny AP a APM a jejich smluvním zpracovatelům.

Osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Doba uchování osobních údajů

 • Žádost o informace – 3 roky od zaslání žádosti
 • Stížnost/reklamace – 9 let od vyřešení stížnosti/reklamace
 • Uzavření smlouvy – 10 let ode dne uzavření smlouvy
 • Souhlas – 10 let od udělení souhlasu

Použití cookies

Cookie je textový soubor, který každá navštívená webová stránka odesílá do prohlížeče uživatele. Soubor cookie umožňuje webové stránce zaznamenávat informace o návštěvě uživatele, například uživatelské nastavení či preferovaný jazyk. Cílem využívání souborů cookies je mj. maximálně usnadnit a zpříjemnit uživatelský zážitek při procházení webových stránek a to i návštěv budoucích. Soubory cookies jsou proto velmi důležité, bez jejich používání by bylo procházení webu mnohem složitější a uživatelsky méně příjemné.

Soubory cookies nám slouží primárně k tomu, abychom vám mohli poskytnout optimální službu a především individualizovaný obsah, neumožňují však identifikaci fyzické osoby.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás AP a APM zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás AP a APM zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. AP a APM opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, AP a APM vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to AP a APM ukládá zákonná povinnost. 
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po AP a APM požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby AP a APM Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, AP a APM Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů AP a APM. V případě, že AP a APM neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

Mimosoudní řešení sporů

Zákazník má právo na mimosoudní řešení případných sporů ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).